An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
ند پرایس، سخنگوی وزارتخانه
۱ فوریه ۲۰۲۱

ایالات متحده حملات تروریستی آخر هفته گذشته در اعزاز، الباب، و عفرین را که به کشته شدن دست‌کم ۲۰ غیرنظامی، از جمله کودکان، انجامید محکوم می‌کند. ما به خانواده‌های غیرنظامیانی که در این اقدامات نفرت‌انگیز و بی‌معنای خشونت‌آمیز کشته شده‌اند صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای زخمی‌شدگان بهبودی سریع را آرزو می‌کنیم.

ایالات متحده نسبت به تکرر این گونه حملات در ماه‌های اخیر، از جمله استفاده پیاپی از دستگاه‌های انفجاری دست‌ساز کار گذاشته شده در خودروها، به شدت نگران است. کسانی که مسئول انجام این خشونت‌ها هستند باید به پیشگاه عدالت آورده شوند. اقدامات آنها مردم سوریه را به خطر می‌اندازد و منطقه را به بی‌ثباتی بیشتر تهدید می‌کند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/attacks-on-civilians-in-syria/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future