An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
برای انتشار فوری
بیانیه ند پرایس، سخنگو
۲۸ فوریه ۲۰۲۱

ایالات متحده حملات حوثی‌ها به مراکز جمعیتی عربستان سعودی در روز شنبه ۲۷ فوریه را به شدت محکوم می‌‌کند. این حملات نه تنها غیرنظامیان بی‌گناه، ‌بلکه چشم‌انداز صلح و ثبات در یمن را تهدید می‌کنند. ما از حوثی‌ها می‌خواهیم که به این حملات وحشتناک پایان دهند و به منظور ایجاد صلح، رفاه، و امنیت برای مردم یمن، به تعامل سازنده با مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، و تیم لندرکینگ،‌ فرستاده ویژه ایالات متحده،‌ بپردازند. ایالات متحده همچنان نسبت به مشارکت دیرپای خود با پادشاهی عربستان سعودی و کمک به عربستان سعودی برای دفاع از قلمرو خود در شرایطی که با حملات گروه‌های همسو با ایران رو‌به‌رو است، متعهد می‌ماند.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/houthi-attacks-on-saudi-arabia)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future