An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
۷ فوریه ۲۰۲۱
بیانیه مطبوعاتی
ند پرایس، سخنگو

در شرایطی که پرزیدنت در حال برداشتن گام‌هایی برای پایان دادن به جنگ در یمن است و عربستان سعودی از یک توافق مذاکره شده حمایت کرده است، ایالات متحده از بابت حملات مداوم حوثی‌ها عمیقاً نگران است. ما از حوثی‌ها می‌خواهیم که بی‌درنگ حملات خود را به مناطق غیرنظامی داخل عربستان سعودی متوقف کرده و هرگونه حملات نظامی تازه در درون یمن را، که تنها سبب درد و رنج بیشتر مردم یمن خواهد شد، متوقف کنند. ما از حوثی‌ها می‌خواهیم از انجام اقدامات بی‌ثبات‌ کننده خودداری کنند و تعهدشان را برای مشارکت سازنده در تلاش‌های گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، برای دستیابی به صلح، نشان دهند. اکنون، زمان یافتن پایانی برای این درگیری است.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/houthi-attacks-impacting-civilians

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future