An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه آمریکا 
دفتر سخنگو 
بیانیه متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده 
۲۰ ژوئیه ۲۰۲۳  

ایالات متحده حمله به سفارت سوئد در بغداد در نخستین ساعات روز ۲۰ ژوئیه را محکوم می‌کند. آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز یکی از مشخصه‌های اساسی دموکراسی است، اما آن چه شب گذشته رخ داد یک اقدام خشونت‌آمیز غیرقانونی بود. این که نیروهای امنیتی عراق برای جلوگیری از تهاجم معترضان به محوطه سفارت سوئد برای بار دوم و آسیب رساندن به آن اقدامی انجام ندادند، غیرقابل قبول است. ما با شرکای سوئدی خود در تماس هستیم و پشتیبانی خود را به آنها ارائه کردهایم. نمایندگی‌های خارجی نباید هدف خشونت قرار بگیرند. ما از دولت عراق می‌خواهیم که مطابق قوانین بین‌المللی، به تعهدات بین‌المللی خود در رابطه با محافظت از همه نمایندگی‌های دیپلماتیک در عراق در برابر هرگونه تجاوز یا آسیب، احترام بگذارد. 


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/attack-on-the-embassy-of-sweden-in-iraq

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future