An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده
۲۴ اوت ۲۰۲۲

کرملین با برنامه‌ریزی برای برگزاری به‌اصطلاح «دادگاه‌ها» در ماریوپل تحت کنترل روسیه علیه مدافعان شجاع اوکراین، می‌کوشد که مسئولیت جنگ تجاوزکارانه رئیس جمهوری پوتین را از خود سلب کند و توجهات را از شواهد و مدارک متقن جنایاتی که نیروهای روسیه در اوکراین مرتکب شده‌اند، منحرف کند.

محاکمه‌های نمایشی از قبل برنامه‌ریزی شده نامشروع و به سخره گرفتن عدالت است و ما آنها را به شدت محکوم می‌کنیم. همه اعضای نیروهای مسلح اوکراین، از جمله داوطلبان داخلی و خارجی که به عضویت نیروهای مسلح درآمده‌آند، چنان‌چه اسیر شوند مستحق آن هستند که وضعیت اسیر جنگی به آنها داده شود و بنا بر کنوانسیون ژنو، باید از رفتار و پشتیبانی‌‌های متناسب با آن وضعیت برخوردار باشند.

ما از مسکو می‌خواهیم که بر اساس قوانین بین‌المللی به تعهدات خود عمل کند. ایالات متحده قاطعانه به ایستادن در کنار مردم اوکراین، که از آزادی خود دفاع می‌کنند، ادامه خواهد داد.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/the-kremlins-illegitimate-tribunals-in-mariupol/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future