An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۲۳ فوریه ۲۰۲۱
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه

اقدام امروز سنا در تأیید لیندا توماس-گرینفیلد به عنوان نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل متحد، تعهد پرزیدنت بایدن برای بازگرداندن و گسترش دادن رهبری آمریکا در صحنه جهانی را تقویت می‌کند. سفیر توماس-گرینفیلد دیپلماتی باتجربه و عمیقاً پایبند به ارزش‌های آمریکایی است و گزینه درستی برای بازسازی جایگاه‌ کشورمان در سازمان ملل متحد و دیگر عرصه‌های چندجانبه به شمار می‌رود. من این تأیید شدن را به او شادباش می‌گویم و مشتاقانه چشم‌به‌راه مشارکت‌مان در خدمت کردن به مردم آمریکا و منافع آنها هستم.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/on-the-confirmation-of-ambassador-linda-thomas-greenfield/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future