An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
۲۷ ژانویه ۲۰۲۳

ایالات متحده حمله تروریستی هولناکی را که امروز بیرون یک کنیسه در اورشلیم روی داد، به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌کند. ما در سوگ کشته‌شدگان این حمله می‌نشینیم و به یاد زخمی‌ها، از جمله کودکان، هستیم. تصور این وضعیت که افراد هنگام بیرون رفتن از نیایشگاه هدف قرار بگیرند، نفرت‌انگیز است. این امر به ویژه از این بابت فاجعه‌بار است که این حمله در روز جهانی یادبود هولوکاست رخ داد.

من به نمایندگی از سوی ایالات متحده ژرف‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های جان‌باختگان ابراز می‌کنم و برای زخمی‌ها بهبودی کامل را آرزو دارم. ما با شرکای اسرائیلی‌مان از نزدیک در تماس هستیم و بر تعهد تزلزل‌ناپذیرمان به امنیت اسرائیل تاکید می‌کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/condemning-the-terrorist-attack-in-jerusalem)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future