An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده 
دفتر سخنگو 
بازخوانی 
۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳  

وزارت امور خارجه و دادگستری ایالات متحده رهبری گروه هماهنگی اجرای قانون (LECG) را بر عهده داشتند. این گروه در روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر در اروپا برای یک نشست منطقه‌ای با تمرکز بر فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده حزب‌الله در نیمکره غربی تشکیل شد. دولت‌ها از سراسر مناطق آمریکای شمالی، جنوبی، و مرکزی به همراه اسرائیل و یوروپل در این نشست شرکت کردند.  

این گروه در سال ۲۰۱۴ توسط ایالات متحده و اروپا به عنوان یک مجمع جهانی برای بهبود هماهنگی بینالمللی با دولتهای سراسر جهان برای مقابله با فعالیتهای تروریستی و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی حزبالله تأسیس شد.  

شرکتکنندگان در مورد این که چگونه حزبالله از نیمکره غربی به عنوان یک بستر کلیدی تدارکاتی و جمعآوری کمکهای مالی برای فعالیتهای تروریستی جهانی خود استفاده می‌کند، بحث و تبادل نظر کردند. این گروه همچنین مطالعات موردی را در مورد فعالیتهای تروریستی و دیگر فعالیت‌های جنایتکارانه اخیر حزبالله در منطقه و اقدامات انجام شده دولتها برای مختل کردن این طرحهای گوناگون ارائه کرد. این مطالعات مواردی مانند استفاده حزب‌الله از ارز دیجیتال، تاکتیکهای جذب نیرو در حزب الله، طرحهای مالی غیرقانونی حزب الله، و چندین پیگرد اخیر ایالات متحده و بین المللی علیه اعضای حزب الله را دربر می‌گیرد. 

مقامات وزارت خزانهداری و امنیت میهن ایالات متحده و همچنین دفتر تحقیقات فدرال (FBI)، مرکز ملی مبارزه با تروریسم، و اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده نیز در این نشست شرکت داشتند. این گروه در سال ۲۰۲۴ بار دیگر تشکیل جلسه خواهد داد. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر خواهشمند است با CT_PublicAffairs@state.gov  تماس بگیرید. 


مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/twelfth-meeting-of-the-law-enforcement-coordination-group-focuses-on-countering-hizballahs-global-terrorist-financial-and-procurement-networks/  

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future