An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
۷ مارس ۲۰۲۳

ند پرایس در این ماه از سمت سخنگویی وزارت امور خارجه کناره‌گیری خواهد کرد.

ند در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ کار خود را به عنوان سخنگو آغاز کرد. او ظرف چند روز پس از بر عهده گرفتن این نقش، برگزاری جلسات مطبوعاتی روزانه این وزارتخانه را از سر گرفت و به روزنامه‌نگاران این فرصت را داد که به طور منظم پرسش‌های دشواری را در مورد سیاست ما مطرح کنند. او در طول بیش از ۲۰۰ جلسه‌ای که از آن زمان تاکنون برگزار کرده، با روزنامه‌نگاران – و همچنین همکاران و هر کس دیگری که با آنها تعامل دارد – رفتاری همراه با احترام داشته است.

ند به دولت ایالات متحده کمک کرده است که از آزادی مطبوعات در سرتاسر جهان دفاع کند، آن را ارتقاء بخشد، و به مثابه الگویی برای شفافیت و وضوحی که ما از آن در کشورهای دیگر پشتیبانی می‌کنیم، عمل کند. مشارکت او مدت‌ها پس از دوره کاری‌اش در خدمت منافع این وزارتخانه خواهد بود.

درک دقیق و قاطع ند از سیاست‌های تشکیل‌دهنده زیربنای پیام ما، او را در نقش خود به مراتب مؤثرتر کرد. در سطح شخصی، من و بسیاری دیگر از اعضای این وزارتخانه همواره از رایزنی با او بهره‌مند شده‌ایم. خوشبختانه، من همچنان می‌توانم از این موهبت برخوردار شوم؛ چرا که ند به خدمت در وزارت امور خارجه ادامه خواهد داد و مستقیماً برای من کار خواهد کرد.

ند پرایس برای مردم آمریکا و سراسر جهان اغلب چهره و صدای سیاست خارجی ایالات متحده بوده است. او با رفتار حرفه‌ای و صداقت فوق‌العاده‌ای فعالیت کرده است. من، به نمایندگی از سوی این وزارتخانه، از خدمات چشمگیر ند سپاسگزاری می‌کنم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/ned-prices-service-as-the-department-spokesperson/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future