An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید 
۱۲ اکتبر ۲۰۲۳  

پرزیدنت بایدن، شامگاه چهارشنبه در کاخ سفید با رهبران جامعه یهودیان آمریکا گفتگو کرد و نسبت به پشتیبانی کامل و مستمر خود از دولت و مردم اسرائیل متعهد گشت. او در سخنانش بر همدردی عمیق خود با همه ناپدیدشدگان، زخمی‌ها، و کشتهشدگان حمله بیسابقه و هولناک تروریستهای حماس تأکید ورزید. آقای بایدن همچنین تأکید کرد که هیچ توجیهی برای تروریسم وجود ندارد و آمریکا نمیتواند در مقابل این حملاتِ خلافِ وجدان، سکوت کند. او بر تعهد تزلزلناپذیر دولت بایدنهریس به پشتیبانی از اسرائیل و حق آن برای دفاع از خود تأکید کرد. پرزیدنت بایدن بر تعهد نیرومند خود برای پیگیری همه راه‌ها با هدف بازگرداندن گروگان‌های آمریکایی که در حال حاضر در دست تروریست‌های حماس هستندبه خانه و نزد خانواده‌هایشان، تأکید کرد.  

پس از سخنان پرزیدنت، داگلاس امهاف آقای دوم آمریکا، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی، دکتر لیز شروودرندال مشاور امنیت میهن، نیرا تاندن مشاور سیاستگذاری داخلی، و استیون بنجامین مدیر دفتر مشارکت عمومی ایالات متحده، میزگردی را به همراه رهبران جامعه یهودی برگزار کردند. شرکتکنندگان در این میزگرد حمله وحشیانه حماس به اسرائیل، تعهد چندبُعدی رئیسجمهوری آمریکا برای پشتیبانی از امنیت اسرائیل پس از این حمله، و مسئولیت پایدار دولت آمریکا برای محافظت از جوامع یهودی در برابر رویدادهای یهودستیزانه در ایالات متحده را مورد بحث قرار دادند.  

این گروه به بررسی چندین موضوع از جمله تمرکز دولت بر حصول اطمینان از شناسایی، محکومیت، و، بنا بر اقتضا، بررسی وقایع یهودستیزانه در ایالات متحده پرداخت. افزون بر این، آنها درباره اهمیت هوشیاری در برابر افزایش اقدامات یهودستیزی گفتگو کردند. شرکتکنندگان همچنین اهمیت همبستگی با جامعه یهودی را، در شرایطی که این جامعه پس از حوادث هولناک اسرائیل اندوه شدیدی را احساس میکند، مورد بحث قرار دادند. 

در این میزگرد همچنین جلسه‌ای که پس از حمله تروریستی به اسرائیل، در روز سهشنبه با نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهایی از سراسر دولت آمریکا که در تهیه راهبرد ملی رئیس جمهوری برای مقابله با یهودستیزی دخیل بودند، برگزار شد، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. این گروه، که شامل نمایندگان بیش از ۲۴ سازمان دولت فدرال است، به منظور همرسانی اطلاعات و منابع، جزئیات راهبردهای اطلاعرسانی، و بحث در مورد تلاشهای جاری برای جلوگیری از یهودستیزی و دیگر گونه‌های نفرت در ایالات متحده در واکنش به رویدادهای وحشتناک آخر هفته گذشته، گرد هم آمد. 


مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/12/meeting-with-jewish-leaders-on-biden-administrations-commitment-to-supporting-israel-and-countering-antisemitism/  

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future