An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده  
دفتر سخنگو 
بازخوانی 
۱۱ مه ۲۰۲۳ 

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، مطلب زیر را ارائه کرده است: 

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز با شیخ سالم الصباح، وزیر امور خارجه کویت، در سفر او به واشنگتن دی سی دیدار کرد. وزیران امور خارجه دو کشور با تاکید بر ماهیت پایدار شراکت راهبردی ایالات متحده و کویت، توافق کردند که همکاری‌ها را در طیف وسیعی از منافع مشترک تعمیق بخشند. وزیر امور خارجه آمریکا از بابت همکاری و پشتیبانی کویت برای خروج ایمن شهروندان آمریکایی از سودان از وزیر امور خارجه کویت سپاسگزاری کرد. آقای بلینکن ضمن گفتگو درباره بحران سوریه و تاکید بر اهمیت پیشبرد راه حل سیاسی مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تصریح کرد که ایالات متحده تا زمانی که پیشرفت واقعی به سوی راه حل سیاسی پایدار به دست نیاید، روابطش با رژیم اسد را عادی نخواهد کرد. آنها درباره اقدام ایران در توقیف نفتکش‌های عبوری از آب‌های بین‌المللی صحبت کردند و وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد که آزار و اذیت کشتی‌ها توسط ایران مغایر با قوانین بین‌المللی و مختل‌کننده امنیت و ثبات منطقه است، و ایالات متحده به همکاری با شرکا و متحدانش برای ارتقای آزادی ناوبری ادامه خواهد داد. وزیران امور خارجه دو کشور همچنین موضوع تلاش‌ها برای پشتیبانی از اوکراین در دفاع از خود در برابر تجاوز روسیه و نیاز به پشتیبانی از اولویت‌های بشردوستانه، چه در منطقه و چه در سطح جهان، را مورد گفتگو قرار دادند. 


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-kuwaiti-foreign-minister-al-sabah/#:~:text=Secretary%20of%20State%20Antony%20J,a%20range%20of%20shared%20interests

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future