An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۱۰ ژانویه ۲۰۲۳
بازخوانی

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، مطلب زیر را ارائه کرده است:

وندی شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه ایالات متحده، در ساختمان وزارت امور خارجه به استقبال دیوید گرسلی، نماینده مقیم و هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در یمن، رفت تا ضمن پیگیری روند پیشرفت در راه‌اندازی عملیات نفتکش صافر، تلاش‌های ما برای رسیدگی به چالش‌های بشردوستانه و اقتصادی در یمن را مورد بحث و بررسی قرار دهند. قائم مقام وزیر امور خارجه ضمن اعلام پشتیبانی نیرومند ایالات متحده از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای پیشگیری از وقوع یک فاجعه اقتصادی، انسانی، و زیست‌محیطی ناشی از نفتکش صافر، بر ضرورت اجرای فوری این عملیات تاکید کرد. خانم شرمن همچنین با اذعان به این که یمن یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان است، از اهداکنندگان خواست که از درخواست کمک سال ۲۰۲۳ سازمان ملل متحد برای یمن پشتیبانی کنند. دو طرف توافق کردند که تداوم کمک‌های بشردوستانه نجات‌بخش باید با تلاش‌ها برای رسیدگی به بحران اقتصادی، که با بحران انسانی مرتبط است و از محرک‌های اصلی مناقشه محسوب می‌شود، همراه شود.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/deputy-secretary-shermans-meeting-with-un-resident-and-humanitarian-coordinator-for-yemen-gressly/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future