An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۵ دسامبر ۲۰۲۲
بازخوانی

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه، مطلب زیر را ارائه کرده است.

وندی شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز در لندن با تیم بارو، مشاور امنیت ملی بریتانیا، دیدار کرد. آنها طرح‌هایی را برای پشتیبانی مستمر از اوکراین، از جمله در رویارویی با حملات مداوم و بی‌شرمانه روسیه به زیرساخت‌های حیاتی، تأیید کردند. آنها همچنین اولویت‌های مشترک مانند پشتیبانی از یک منطقه هند-آرام آزاد و باز، حفظ صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان، و تلاش سریع برای به توافق رسیدن با اتحادیه اروپا در مورد اجرای پروتکل ایرلند شمالی را مورد گفت‌وگو قرار دادند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/deputy-secretary-shermans-meeting-with-uk-national-security-adviser-barrow/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future