An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳

توماس وست، نماینده ویژه در امور افغانستان، همراه با رینا امیری، نماینده ویژه در امور زنان، دختران، و حقوق بشر افغانستان، و کارن دِکِر، رئیس هیئت ایالات متحده در افغانستان مستقر در دوحه، در روزهای ۳۰ و ۳۱ ژوئیه در دوحه، قطر، رهبری یک هیئت آمریکایی را برای ادامه گفت‌و‌گوها با نمایندگان ارشد طالبان و متخصصان فن‌سالار در مورد منافع مهم بر عهده داشتند.

مقامات ایالات متحده زمینه‌هایی را برای اعتمادسازی در پشتیبانی از مردم افغانستان شناسایی کردند. هیئت آمریکایی همچنین مراتب نگرانی عمیق خود را در رابطه با بحران انسانی و نیاز به ادامه پشتیبانی از سازمان‌های امدادرسان و نهادهای سازمان ملل متحد، که کمک‌های منطبق با اصول بشردوستانه را ارائه می‌کنند، ابراز کرد.

مقامات ایالات متحده از طالبان خواستند سیاست‌هایی را که سبب بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه برای زنان، دختران، و جوامع آسیب‌پذیر شده است، تغییر دهند. مقامات ایالات متحده در مورد بازداشت‌ها، سرکوب رسانه‌ها، و محدودیت‌های مربوط به اجرای شعائر مذهبی، ابراز نگرانی شدید کردند. ایالات متحده مراتب پشتیبانی خود را از خواسته‌های مردم افغانستان برای رعایت حقوق‌شان و نیز از صدای آنها برای شکل دادن به آینده کشورشان، ابراز کرد.

هیأت آمریکایی برای گفت‌و‌گو در مورد وضعیت اقتصاد افغانستان و چالش‌های فراروی بخش بانک‌داری، با نمایندگان بانک مرکزی و وزارت دارایی افغانستان دیدار کرد. مقامات ایالات متحده با اشاره به داده‌های اخیر که بیانگر کاهش تورم و رشد صادرات و واردات کالا در افغانستان در سال ۲۰۲۳ است، برای گفت‌و‌گوی فنی در آینده نزدیک در مورد مسائل مربوط به ثبات اقتصادی ابراز آمادگی کردند.

مقامات ایالات متحده تعهد مستمر طالبان در رابطه با منع استفاده از قلمرو افغانستان توسط هیچکس برای تهدید ایالات متحده و متحدانش را مورد تاکید قرار دادند و دو طرف در مورد تلاش‌های طالبان برای انجام تعهدات امنیتی گفت‌و‌گو کردند. هیئت آمریکایی اذعان کرد که حملات تروریستی در مقیاس بزرگ علیه غیرنظامیان افغانستانی کاهش یافته است. مقامات ایالات متحده با تاکید بر ضرورت آزادی فوری و بدون قید و شرط شهروندان آمریکایی بازداشت‌شده، یادآور شدند که این بازداشت‌ها مانع مهمی بر سر راه تعامل مثبت است.

ایالات متحده گزارش‌هایی را که نشان می‌دهد ممنوعیت کشت خشخاش توسط طالبان منجر به کاهش چشمگیر کاشت این محصول در فصل زراعی اخیر شده است، مورد توجه قرار داد. مقامات ایالات متحده مراتب نگرانی جدی خود را در مورد ادامه قاچاق و فروش مواد افیونی فرآوری شده و مواد مخدر مصنوعی مطرح کردند. هیأت آمریکایی برای ادامه گفت‌و‌گو در مورد مبارزه با مواد مخدر ابراز آمادگی کرد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/meeting-of-u-s-officials-with-taliban-representatives/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future