An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۱۵ آوریل ۲۰۲۱

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز در کابل با اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان، دیدار کرد تا بر تعهد مستمر ایالات متحده نسبت به افغانستان تأکید کند. وزیر خارجه بلینکن تصریح کرد که ایالات متحده در کنار افغانستان و مردم آن و در پشتیبانی از آینده‌ای صلح‌آمیز و سعادتمند برای آنها، ایستاده است. وزیر خارجه بلینکن و رئیس‌جمهوری غنی درباره سرمایه‌گذاری مشترک ما در افغانستان و اهمیت حفظ دستاوردهای ۲۰ سال گذشته، به ویژه ایجاد یک جامعه مدنی نیرومند و محافظت از حقوق زنان و دختران، گفت‌وگو کردند. آنها همچنین همکاری‌های ضدتروریستی و تعهد مشترک ما در اطمینان یافتن از این که القاعده دیگر هرگز جای پایی در افغانستان پیدا نخواهد کرد را مورد بحث قرار دادند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-afghanistan-president-ashraf-ghani/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future