An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه
۲۲ آوریل ۲۰۲۱

امروز، در پنجاه‌و‌یکمین «روز زمین» ما باید برای مقابله با بحران اقلیمی و بازیابی زمین‌مان به سود همه، با هم تلاش کنیم. برآورد می‌شود که هر سال یک میلیارد نفر در سراسر جهان برای اقدام کردن در روز زمین بسیج می‌شوند، و امسال ایالات متحده به این موج اقدام می‌پیوندد. بامداد امروز پرزیدنت بایدن از رهبران سراسر جهان برای شرکت در اجلاس دو روزه رهبران در رابطه با موضوع اقلیم استقبال خواهد کرد. اقتصادهای بزرگ جهانی و دیگر آرای با اهمیت، بلندپروازی اقلیمی را افزایش می‌دهند، و تلاش‌ها برای در دسترس نگه داشتن هدف «محدود کردن گرمایش به حداکثر ۱.۵ درجه سلسیوس» و هم‌زمان ساختن آینده‌ای با «آلاینده‌های کربنی در حد صفر خالص» را شدت می‌بخشند.

ما به اتفاق سازمان‌های بین‌المللی، جامعه مدنی، و دولت‌های دیگر به حفظ گوناگونی زیستی و بوم‌سازگان‌هایی مانند جنگل‌ها، تالاب‌ها، و اقیانوس‌ها ادامه خواهیم داد؛ کشاورزی و شیلات پایدار را ترویج خواهیم کرد؛ از معدن‌کاری و درخت‌بُری غیرقانونی جلوگیری خواهیم کرد؛ و با قاچاق حیات‌وحش و صید غیرقانونی، گزارش نشده، و بی‌رویه ماهیان مبارزه خواهیم کرد. ما مصمم هستیم که به حفظ زیبایی طبیعی این سیاره یاری رسانیم و منافع اقتصادی را برای نسل‌های کنونی و آینده فراهم کنیم. توان ما بیش از امیدواری صرف است؛ ما می‌توانیم به اتفاق اقدامات جسورانه‌ای را انجام دهیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/earth-day-2021/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future