An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
۲۴ اوت ۲۰۲۳

من می خواهم روز استقلال را به همه اوکراینی‌ها شادباش بگویم. ۲۴ اوت گواهی بر استقلال، حاکمیت ملی، و دموکراسی اوکراین و روز بالیدن به قدرت و مقاومت اوکراین است. این روز همچنین روز گرامیداشت میراث و فرهنگ اوکراین است.

امروز همچنین یک سال و نیم از آغاز تهاجم وحشیانه و تمام‌ عیار کرملین به اوکراین می ‌گذرد؛ ۱۸ ماه تجاوز بی اساس که باعث مرگ و ویرانی در سرتاسر اوکراین شده است. ما در حالی که گرامیداشت بیش از سه دهه موجودیت شما به عنوان یک کشور مستقل را به همراه‌ تان جشن می‌گیریم، با شما به یاد پسران و دختران ‌تان که جان‌ شان را در دفاع از کشور شما فدا کرده اند، سوگواری می ‌کنیم. ما در مبارزه برای کشور عزیزتان از شما پشتیبانی می‌کنیم.

اوکراین به دلیل شما و مقاومت‌ تان پیروز خواهد شد و روسیه برای کاری که انجام داده است، بهای گزافی را خواهد پرداخت. ایالات متحده به پشتیبانی از شما و همکاری با هم‌ پیمانان و شرکای خود ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که اوکراین از هر آنچه که برای دفاع از خود و برای احیا و شکوفایی نیاز دارد، برخوردار است.


مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/ukraine-national-day/

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future