An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
بیانیه مطبوعاتی
۲۲ ژوئن ۲۰۲۲

ایالات متحده مراتب غم و اندوه عمیق خود را نسبت به قربانیان زلزله ویرانگر امروز در افغانستان ابراز می‌کند، و ما با کسانی که عزیزان‌شان را در این فاجعه از دست دادند همدردی و برای‌شان دعا می‌کنیم. مردم افغانستان دشواری‌های فوق‌العاده‌ای را متحمل شده‌اند و این فاجعه طبیعی شرایط وخیم انسانی را شدت بخشیده‌اند. شرکای بشردوستانه ایالات متحده واکنش به این فاجعه را، از جمله با ارسال تیم‌های پزشکی برای کمک‌رسانی به افراد آسیب‌دیده، آغاز کرده‌اند و ما در حال ارزیابی سایر گزینه‌ها برای واکنش نشان دادن هستیم.

ما در کنار مردم افغانستان می‌ایستیم و به رهبری جامعه جهانی در پاسخگویی به نیازهای بشردوستانه آنها ادامه خواهیم داد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/devastating-earthquake-in-afghanistan/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future