An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه وزیر امور خارجه آنتونی جی. بلینکن
۱۱ اوت ۲۰۲۱

نه سال پیش در همین هفته، آستین تایس، خبرنگار آمریکایی و عضو سابق سپاه تفنگداران دریایی، در سوریه ربوده شد. آستین، که در یک ایستگاه ایست-بازرسی در حوالی دمشق بازداشت شد، در دوران تعطیلات تابستانی دانشکده حقوق، به منظور تهیه گزارش در باره جنگ داخلی سوریه به آن کشور سفر کرده بود. امروز آستین چهل ساله میشود، در حالیکه زمانی نزدیک به یک چهارم از عمر خود را در اسارت سپری نموده‌است.

من شخصاً به بازگرداندن همه آمریکایی‌ها‌ی در بند در خارج، چه گروگان‌ها و چه افرادی که ناعادلانه در زندان و بازداشت به سر می‌برند، متعهد هستم.‌ ما معتقدیم که بشار اسد قادر به آزاد کردن آستین می‌باشد. ما همچنان تمام مسیرهای ممکن برای بازگرداندن آستین به وطن را پیگیری خواهیم نمود. راجر کارستنز، فرستاده ویژه رییس جمهور در امور گروگان‌ها، و همچنین تیم‌های مرتبط دیگر، همه با سخت‌کوشی، شب و روز برای بازگرداندن آستین به خانواده‌اش تلاش می‌کنند.

آستین تایس باید بتواند به خانه خود، عزیزان و نزدیکانی که سخت برای او دلتنگ هستند، و وطنی که مشتاقانه چشم به راه اوست بازگردد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/birthday-and-ninth-anniversary-of-the-captivity-of-austin-tice/

این ترجمه‌ها جهت رفاه حال خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future