An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۷ اوت ۲۰۲۲

چهارده سال پیش در چنین روزی، روسیه کشور مستقل گرجستان را مورد تهاجم قرار داد. ما همان گونه که از سال ۲۰۰۸ تاکنون رویه‌مان بوده است، امروز هم افرادی را که توسط نیروهای روسی کشته و زخمی شده‌اند، به یاد می‌آوریم. دهه‌ها است که شهروندان گرجستان در آبخازستان و اوستیای جنوبی تحت اشغال روسیه زندگی می‌کنند و ده‌ها هزار نفر آواره شده‌اند، تحت تعقیب و اذیت و فقر قرار گرفته‌اند، به کام فقر کشیده شده‌اند. زندگی و معیشت‌شان از آنها سلب شده است.

تهاجم بیشتر و بدون تحریک قبلی روسیه علیه اوکراین در سال جاری بر لزوم همبستگی مردمان گرجستان و اوکراین تاکید می‌کند. مردم گرجستان به خوبی می‌دانند که اقدامات تهاجمی روسیه، از جمله انتشار اطلاعات نادرست، به‌اصطلاح «سانسور اخبار خلاف میل‌شان» و آواره‌سازی جمعی، دشواری‌ها و ویرانی‌های بی‌شماری به بار آورده است.

روسیه باید نسبت به تعهداتی که تحت آتش‌بس سال ۲۰۰۸ پذیرفته بود – یعنی عقب‌نشینی نیروهایش به مواضع پیش از درگیری و دادن اجازه دسترسی بدون محدودیت برای ارسال کمک‌های بشردوستانه – پاسخگو باشد. روسیه همچنین باید از موضع خود در به رسمیت شناختن مناطق آبخازستان و اوستیای جنوبی گرجستان دست بکشد. این امر برای بازگشت ایمن و آبرومندانه صدها هزار آواره داخلی ضروری است.

ما در پشتیبانی‌مان از مردم گرجستان که خواهان پاسداری از حاکمیت و تمامیت ارضی‌شان و یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز برای این مناقشه هستند، ثابت قدم می‌مانیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/anniversary-of-the-russian-invasion-of-georgia/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future