An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
واشنگتن دی سی
۹ دسامبر ۲۰۲۱

وزیر بلینکن: آقای رئیس جمهور، از افتتاح نشست برای دموکراسی و برانگیختن ما برای بررسی راه های ممکن برای تحکیم دموکراسی جهت مقابله با چالش های پیش رو در این قرن جدید بسیار سپاسگزارم.

همانطور که رئیس ‌جمهوری فرمودند، ما مشتاقانه در انتظار گفتگوهای امروز در مورد اینکه چگونه دموکراسی‌ ها می‌ توانند نیازهای مردم ما را بهتر برآورده کنند و کارهایی که در پی آن صورت خواهند گرفت، بوده ایم. و همانطور که رئیس جمهوری گفت و به نظر من همه ما می دانیم، دموکراسی های ما در سراسر جهان – از درون و خارج از مرزها – با چالش های فزاینده ای مواجه هستند. کاهش اعتماد شهروندان به دولت، تهدیدها علیه نهادهای دموکراتیک – ما در سال‌ های اخیر شاهد رکود دموکراتیک بوده ‌ایم. و اینها چالش هایی نیستند که بتوان ساده انگاشت. ما کارهای زیادی برای انجام پیش رو داریم.

و دقیقاً به همین دلیل است که ما امروز گردهم آمده ایم. اگر چه هر یک از کشورهای ما با چالش های واقعی روبرو است، ما نیز می دانیم که دموکراسی همچنان موثرترین راه برای مقابله با این چالش ها و ارتقای کرامت انسانی باقی می ماند. از تعامل با جامعه مدنی گرفته تا اصلاحات برای تحکیم نهادهای دموکراتیک، امروز فرصت بسیار بزرگی برای یادگیری از تجربه های یکدیگر داریم. و این واقعاً یکی از ایده های محرک این گردهمایی است.

ما هم اکنون جلسه ای را پشت درهای بسته برگزار می کنیم. بنابراین با کمال احترام از دوستان خود در رساهن ‌ها درخواست می‌ کنم که این اتاق را ترک کنند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-opening-remarks-at-the-virtual-summit-for-democracy-leaders-plenary-session/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future