An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۱۹ اوت ۲۰۲۲

لیز آلن، مقام ارشد دیپلماسی عمومی و روابط عمومی، طی روزهای ۱۹ اوت تا ۲۶ اوت ۲۰۲۲ به امان، بیروت، کرانه باختری، اورشلیم، و تل آویو خواهد رفت. سفر یک هفته‌ای او بر تعهد راهبردی ایالات متحده در سطح مردم-با-مردم تاکید می‌کند؛ تعهدی که مردم را، فراتر از محدودیت‌های دولتی، گرد هم می‌آورد تا به چالش‌های مشترک رسیدگی کنند و صلح و رفاه را در سرتاسر جهان پیش ببرند.

در اردن، لیز آلن با مقامات ارشد دولتی دیدار خواهد کرد تا در مورد تقویت مشارکت ایالات متحده در بخش‌های آموزش و ارتباطات گفت‌و‌گو کند. او همچنین به منظور نشان دادن تعهد دیرینه ایالات متحده به ارتقای فرصت‌های اقتصادی در آن کشور پادشاهی، با اعضای صنعت فیلم‌سازی و دانشجویانی که می‌خواهند رهبران عرصه علم، فناوری، و ریاضیات شوند، دیدار خواهد کرد.

در بیروت، آلن با رهبران لبنانی فعال در زمینه پیشبرد حقوق معلولان تعامل خواهد کرد و با دانش‌آموختگان مبادلات تحصیلی با بودجه ایالات متحده و همچنین رهبران متفکر در رسانه‌های مستقل دیدار خواهد کرد. او همچنین با برنامه نوآورانه سفارت ایالات متحده موسوم به «فضاهای آمریکایی پاپ-آپ» آشنا خواهد شد. در این برنامه جوانان می‌توانند در طرح‌های موسوم به «استیم» (STEAM) شرکت کنند، انگلیسی بیاموزند، و از فرصت‌های تحصیل در ایالات متحده باخبر شوند.

در کرانه باختری، لیز آلن در مورد پشتیبانی ایالات متحده از آموزش زبان انگلیسی صحبت خواهد کرد و با رهبران فلسطینی دانش‌آموخته در برنامه‌های مبادله تحصیلی ایالات متحده، ملاقات خواهد کرد. آلن همچنین با یک هیأت ورزشی آمریکایی بازدیدکننده همراه خواهد شد و در برنامه مهارت‌سازی آنها برای جوانان شرکت خواهد کرد.

در اورشلیم، این مقام ارشد دیپلماسی عمومی و روابط عمومی از مرکز آمریکایی سفارت ایالات متحده در اورشلیم دیدار خواهد کرد و در مورد نوآوری‌های برنامه‌ریزی دیپلماسی عمومی در زمینه‌های علم، فناوری، آموزش، و کارآفرینی اطلاعات بیشتری را به دست خواهد آورد. او با دانش‌آموختگان برنامه‌های تبادل ایالات متحده از جوامع مختلف – از جمله حریدی، عرب‌زبان، بدوی، اتیوپیایی، و دروزی – دیدار خواهد کرد.

آلن همچنین با همتایان خود در وزارت امور خارجه اسرائیل دیدار خواهد کرد تا در مورد تلاش‌ها برای مقابله با کارزارهای انتشار اطلاعات نادرست و تحریف هولوکاست، و همچنین راه‌هایی برای تسهیل ادامه مبادله‌های دانشگاهی میان ایالات متحده و اسرائیل، مانند برنامه فولبرایت، گفت‌و‌گو کند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/senior-official-for-public-diplomacy-and-public-affairs-allen-travels-to-amman-beirut-the-west-bank-jerusalem-and-tel-aviv/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future