An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
گزاره‌برگ
۶ سپتامبر ۲۰۲۳

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز ۶ سپتامبر به کی‌یف رفت. او در آن‌جا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری، دنیس شمیهال نخست‌وزیر، و دیمیترو کوله‌با وزیر امور خارجه اوکراین دیدار و بر پشتیبانی تزلزل‌ناپذیر ایالات متحده از دفاع اوکراین از قلمرو مستقل و از مردمش در برابر تجاوزهای مستمر روسیه تأکید کرد. آقای بلینکن همچنین موضوع کمک‌های بیشتر ایالات متحده را مورد بحث قرار داد و ادامه پیشرفت در دستور کار اصلاحات در اوکراین، از جمله مبارزه با فساد و محافظت از استقلال و سلامت مقامات و دادگاه‌های ضد فساد اوکراین، را تشویق کرد.

از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ ایالات متحده ۴۳.۲ میلیارد دلار کمک امنیتی، ۲.۹ میلیارد دلار کمک بشردوستانه، و ۲۰.۵ میلیارد دلار حمایت بودجه‌ای از طریق سازوکارهای بانک جهانی ارائه کرده است.

آقای بلینکن در کی‌یف اعلام کرد که ایالات متحده همچنین موارد زیر را ارائه خواهد کرد:

·         یک برداشت اضافی تا سقف ۱۷۵ میلیون دلار از ذخایر وزارت دفاع، که از محل برداشت‌هایی برای اوکراین که قبلاً دستور آن صادر شده است، ارائه خواهد شد. تجهیزاتی که در این کمک امنیتی قرار دارند شامل قطعات سامانه پدافند هوایی، سامانه‌های موشکی پرتاب چندگانه هدایت‌شونده برای هایمارس، مهمات، تسلیحات، و سامانه‌های ارتباطی است.

·         ۱۰۰ میلیون دلار تأمین مالی نظامی خارجی برای پشتیبانی از نیازهای نظامی بلندمدت.

·         ۹۰.۵ میلیون دلار کمک بشردوستانه در زمینه مین‌زدایی.

·         ۳۰۰ میلیون دلار برای پشتیبانی از تلاش‌های اجرای قانون به منظور بازگرداندن و حفظ نظم و قانون در مناطق آزادشده، از جمله شهرها و شهرک‌هایی که با گلوله‌باران مستمر روسیه رو‌به‌رو هستند.

·         ۲۰۶ میلیون دلار کمک بشردوستانه به منظور ارائه پشتیبانی‌های حیاتی از جمله غذا، آب، و سرپناه برای کسانی که در اوکراین هستند و نیز کسانی که مجبور شده‌اند به کشورهای همسایه بگریزند.

·         ۵.۴ میلیون دلار دارایی مصادره شده الیگارش‌ها برای پشتیبانی از ادغام مجدد و توانبخشی کهنه‌سربازان.

·         و ۲۰۳ میلیون دلار برای پشتیبانی از شفافیت و پاسخگویی نهادها، تقویت تلاش‌های اصلاحی مهم در پیوند با مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، و بخش عدالت، و ظرفیت‌سازی برای تحقیق و پیگرد جنایات جنگی انجام شده توسط روسیه. این کمک همچنین از طریق بهبود بخشیدن و اطمینان یافتن از تدارکات شفاف پروژه‌های زیربنایی، از دیجیتالی کردن تلاش‌های بازیابی و بازسازی با پشتیبانی خواهد کرد. فعالیت در بخش بهداشت به منظور پشتیبانی از بازسازی خدمات نجات‌بخش برای میک برداشت اضافی تا سقف ۱۷۵ میلیون دلار از ذخایر وزارت دفاعیسر کردن بهبود اقتصادی در اوکراین و تقویت رویه‌های مدیریت مالی عمومی برای مطابقت یافتن با استانداردهای بین‌المللی.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/secretary-blinkens-travel-to-ukraine-2/#:~:text=Secretary%20of%20State%20Antony%20J,people%20of%20Ukraine%20against%20Russia’s)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future