An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی
۲۴ فوریه ۲۰۲۳

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، از روز ۲۸ فوریه تا ۳ مارس ۲۰۲۳ به قزاقستان، ازبکستان، و هند سفر خواهد کرد. او روز ۲۸ فوریه در بازدید از آستانه در قزاقستان با مقامات ارشد قزاقستان به منظور تعمیق همکاری دوجانبه دیدار خواهد کرد. او سپس با شرکت در نشست وزیران سی۵+۱ با حضور نمایندگان هر یک از پنج کشور آسیای مرکزی، بر تعهد ایالات متحده به استقلال، حاکمیت ملی، و تمامیت ارضی کشورهای آسیای مرکزی و نیز مشارکت با منطقه برای یافتن راه‌حل‌هایی در زمینه چالش‌های مشترک جهانی تأکید خواهد کرد. تمرکز اجلاس وزیران سی۵+۱ بر تقویت همکاری‌های اقتصادی، انرژی، و زیست‌محیطی و مشارکت امنیتی میان ایالات متحده، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان، و جمهوری ازبکستان قرار خواهد داشت. وزیر امور خارجه در حاشیه نشست وزیران سی۵+۱ جداگانه با مقامات ارشد دولتی جمهوری قرقیزستان، تاجیکستان، و ترکمنستان دیدار خواهد کرد. او در این دیدارها فرصت‌های همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و پیشبرد هدف مشترک‌مان برای ایجاد منطقه‌ای مرفه، ایمن، و دموکراتیک را مورد بحث و گفت‌وگو قرار خواهد داد. او سپس به تاشکند در ازبکستان خواهد رفت و در آنجا برای پیشبرد مشارکت‌مان در طیفی وسیعی از مسائل دوجانبه و منطقه‌ای، با مقامات ازبکستانی دیدار خواهد کرد.

او در روز اول مارس برای شرکت در جلسه وزیران امور خارجه گروه۲۰ به دهلی نو خواهد رفت. این نشست بر تقویت چندجانبه‌گرایی و تعمیق مشارکت در زمینه امنیت غذایی و انرژی، توسعه پایدار، مبارزه با مواد مخدر، بهداشت جهانی، کمک‌های بشردوستانه، و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی و نیز برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان متمرکز خواهد بود. او به منظور تأیید مشارکت نیرومند ما با مقامات دولت هند و سران جامعه مدنی دیدار خواهد کرد.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/secretary-blinkens-travel-to-kazakhstan-uzbekistan-and-india)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future