An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۱۱ اکتبر ۲۰۲۲

تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور یمن، از ۱۱ اکتبر به منظور پشتیبانی از مذاکرات فشرده و تحت رهبری سازمان ملل متحد با طرف‌های یمنی با هدف دستیابی به توافق بر سر تمدید و گسترش آتش‌بس برای یمنی‌ها، به منطقه خواهد رفت. حوثی‌ها این فرصت را دارند که از یک توافق آتش‌بس گسترده پشتیبانی کنند. این آتش‌بس کمک‌های فوری – از جمله پرداخت حقوق به شدت مورد نیاز کارمندان دولت، باز کردن مسیر‌های ورودی و عبوری تعز و سراسر کشور، مقصدهای پروازی بیشتر از صنعا، و راهی به سوی یک فرآیند صلح بادوام و فراگیر تحت رهبری یمن که شامل درخواست یمنی‌ها برای رسیدن به عدالت، پاسخگویی، و جبران موارد آزار و اذیت و نقض حقوق بشر است – را به میلیون‌ها یمنی ارائه خواهد کرد. این آتش‌بس بهترین فرصت برای صلح یمنی‌ها در سال‌های اخیر است. ایالات متحده و جامعه بین‌المللی آماده‌اند که از آتش‌بس گسترده‌تر پشتیبانی کنند.

چنان‌چه پرسشی دارید خواهشمند است با NEA-Press@state.gov تماس بگیرید و ما را در Twitter@StateDept_NEA دنبال کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-special-envoy-for-yemen-lenderkings-travel-to-the-region/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future