An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۱۳ نوامبر ۲۰۲۳
یادداشت رسانه‌ای

تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور یمن، این هفته به منظور پیشبرد تلاش‌های صلح تحت رهبری سازمان ملل متحد در یمن و پشتیبانی از هماهنگی منطقه‌ای برای رسیدن به پایان پایدار این درگیری، به خلیج فارس سفر می‌کند.

ایالات متحده نسبت به دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای مناقشه یمن متعهد است. ما برای پشتیبانی از تلاش‌های صلح تحت نظارت سازمان ملل متحد و کاهش درد و رنج عظیمی که این مناقشه ایجاد کرده است، با شرکای‌مان از نزدیک همکاری می کنیم.

آقای لندرکینگ با شرکای یمنی، عربستانی، عمانی، اماراتی، و دیگر شرکای بین‌المللی دیدار خواهد کرد تا گام‌های لازم برای دستیابی به یک آتش‌بس پایدار و آغاز یک فرآیند سیاسی فراگیر به رهبری سازمان ملل متحد، و در عین حال اطمینان یافتن از تداوم تلاش‌ها برای کاهش بحران اقتصادی و آلام یمنی‌ها را مورد گفت‌و‌گو قرار دهد.

فرستاده ویژه تأکید خواهد کرد که این لحظه فرصتی برای یمنی‌ها است تا به مناقشه یمن پایان دهند و به سوی صلح حرکت کنند. درگیری‌های منطقه‌ای گسترده‌تر خطر تضعیف صلح در یمن را به همراه دارد.


مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-special-envoy-for-yemen-lenderkings-travel-to-the-gulf-6/

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future