An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۳۱ مارس ۲۰۲۱
یادداشت رسانه‌ای

تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور یمن، در روز ۳۱ مارس از سفر خود به عربستان سعودی و عمان بازگشت. او در این سفر با مقامات ارشد عمانی، سعودی، و یمنی در هماهنگی با مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، دیدارهای سازنده‌ای داشت. لندرکینگ و گریفیتس به همکاری در کنار یکدیگر برای کمک به برقراری آتش‌بس، گفت‌و‌گوهای سیاسی فراگیر، و یک توافق صلح پایدار در یمن که به نیازهای همه یمنی‌ها رسیدگی کند، ادامه می‌دهند. گفت‌و‌گوهای لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده، همچنین بر تلاش برای رسیدگی به بحران انسانی و اقتصادی در یمن متمرکز بود. در همین راستا ما از اعلام دیروز عربستان سعودی مبنی بر ارائه بیش از ۴۲۲ میلیون دلار در حمایت از فرآورده‌های سوختی در یمن، استقبال می‌کنیم.

برای هرگونه پرسش از طریق NEA-Press@state.gov با ونسا ویدال تماس بگیرید و ما را به نشانی @StateDept_NEA در توییتر دنبال کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-special-envoy-lenderkings-trip-to-saudi-arabia-and-oman/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future