An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۱۵ ژوئن ۲۰۲۱
یادداشت رسانه‌ای

تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور یمن، طی روزهای ۱۵ تا ۱۷ ژوئن به عربستان سعودی خواهد رفت و در آن جا با مقامات ارشد دولت‌های جمهوری یمن و عربستان سعودی و نیز مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، دیدار خواهد کرد. فرستاده ویژه لندرکینگ در جریان این سفر تازه‌ترین تلاش‌ها برای دستیابی به یک آتش‌بس جامع و سراسری را که تنها راه رساندن کمک‌های امدادی بسیار ضروری و مورد نیاز یمنی‌ها است، مورد بحث قرار خواهد داد.

ایالات متحده از سفر اخیر عمانی‌ها به صنعا و تلاش‌های انجام شده توسط آن سلطان‌نشین برای پشتیبانی از صلح در یمن استقبال می‌کند. ایالات متحده همچنین تلاش‌های عربستان سعودی برای پیشبرد اجرای توافقنامه ریاض، که برای ثبات، امنیت، و رفاه در جنوب یمن ضروری است، را شناسایی می‌‌‌کند. افزون بر این، فرستاده ویژه لندرکینگ به تلاش برای برقراری جریان آزاد کالاهای ضروری و کمک‌های بشردوستانه به داخل یمن و در سراسر آن کشور ادامه خواهد داد.

برای هرگونه پرسش با نشانی NEA-Press@state.gov تماس بگیرید و ما را به نشانی @StateDept_NEA در توییتر دنبال کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-special-envoy-for-yemen-lenderkings-travel-to-saudi-arabia/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future