An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱

تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور یمن، امروز وارد عربستان سعودی شد. وی در آن جا با مقامات ارشد دولت‌های سعودی و جمهوری یمن دیدار خواهد کرد. لندرکینگ، نماینده ویژه، درباره پیامدهای فزاینده تهاجم حوثی‌ها به ما‌رب، که سبب تشدید بحران انسانی و ایجاد بی‌ثباتی در سایر نقاط آن کشور شده است، گفت‌و‌‌گو خواهد کرد. نماینده ویژه به ضرورت فوری تلاش‌های دولت جمهوری یمن و عربستان سعودی برای باثبات کردن اقتصاد یمن و تسهیل واردات به موقع سوخت به شمال یمن، و نیز ضرورت پایان یافتن دستکاری حوثی‌ها در واردات و قیمت سوخت در داخل یمن، خواهد پرداخت. لندرکینگ، نماینده ویژه، در پایان به منظور گفت‌و‌گو درباره اهمیت روند صلح فراگیر و انتصاب سریع یک نماینده جدید سازمان ملل متحد، با نمایندگان جامعه بین‌المللی و دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در یمن دیدار خواهد کرد. اکنون زمان آن است که جنگ را متوقف کنیم و یمنی‌ها را قادر سازیم تا آینده‌ای صلح‌آمیزتر و سعادتمند‌تر را برای کشورشان رقم بزنند.

برای هرگونه پرسش خواهشمند است با NEA-Press@state.gov تماس بگیرید و ما را در توییتر به نشانی @StateDept_NEA دنبال کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-special-envoy-for-yemen-lenderking-returns-from-travel-to-saudi-arabia/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future