An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۲۰ مارس ۲۰۲۲

من از جانب وزارت امور خارجه نوروز را به همه کسانی که آن را در سراسر جهان جشن می‌گیرند، شادباش می‌گویم. امیدواریم این روز جدید – چه در ایالات متحده، ایران، خاورمیانه بزرگتر، آسیای مرکزی و جنوبی، اروپا، یا هر جای دیگر در سراسر جهان [که هستید] – تندرستی، شادی، و زمانی برای تجدید ارتباطات پرمعنا با دوستان و عزیزان را به ارمغان بیاورد.

گرد هم آمدن با خانواده و دوستان، تزئین هفت سین، و به اشتراک گذاشتن غذا یا خوراکی‌هایی مانند هفت میوه تنها بخشی از سنت‌های فراوان از سراسر جهان است که به این تعطیلات ویژگی می‌بخشد. در حالی که همه‌گیری جهانی برگزاری این آداب و رسوم را دشوارتر کرده است، امیدواریم امسال سلامت جهانی بهتری را در روزهای آینده به همراه داشته باشد.

به امید آن که همه ما با رزق و روزی ارائه شده توسط فصل بهار، شاداب شویم. نوروزتون پیروز! نوروز مبارک!


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/nowruz-greeting/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future