An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه وزیر آنتونی جی. بلینکن
۱۳ اکتبر ۲۰۲۱

امروز، ششمین سالگرد بازداشت غیرقانونی سیامک نمازی در ایران است. یک شهروند آمریکایی که مرتکب هیچ جرمی نشده و دولت ایران بیش از نیم دهه است که او را در زندان نگاه داشته است.

در سال ۲۰۱۶، باقر، پدر سیامک، برای کمک به آزادی پسر خود به ایران سفر کرد. دولت ایران، در یک عمل تلافی جویانه، باقر را نیز دستگیر کرد. دولت ایران، این پدر و پسر را به ده سال زندان محکوم کرده است. باقر که اکنون ۸۴ سال سن دارد، بدون وجود هیچ گونه اتهامی علیه او و با وجود نیاز شدید وی به مراقبت های پزشکی، همچنان در بازداشت دولت ایران بسر می برد و آنها از خروج او از ایران جلوگیری می کنند.

امروز فرصت ملاقات با بابک، برادر سیامک و پسر باقر، را غنیمت شمردم. دولت ایران همچنان خانواده نمازی را در معرض آزار و اذیت تصورناپذیری قرار می دهد. در این میان، نمازی ها شجاعت قابل توجهی از خود نشان داده اند.

ایالات متحده متعهد است که آزادی سیامک و باقر را در اسرع وقت و همچنین آزادی سایر شهروندان آمریکایی را که غیرقانونی در ایران بازداشت شده اند، تأمین کند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/sixth-anniversary-of-irans-wrongful-detention-of-siamak-namazi/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future