An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه ند پرایس، سخنگو
۲۲ فوریه ۲۰۲۲

امروز شش سال از زمانی که حکومت ایران باقر نمازی را به ناحق و فقط با هدف استفاده از او به عنوان یک مهره سیاسی بازداشت کرد، می‌گذرد. باقر نمازی در سال ۲۰۱۶، پس از سفر به ایران برای کمک به آزادی پسرش، سیامک نمازی، که او هم شهروند آمریکا است، دستگیر شد. این پدر و پسر هر دو به اتهامات واهی و بی‌پایه به تحمل ده سال زندان محکوم شدند. به رغم آن که مجازات باقر در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت، دولت ایران همچنان از صدور اجازه خروج او از ایران خودداری می‌کند. باقر که اکنون ۸۵ ساله است، به مراقبت‌های تخصصی پزشکی نیاز دارد و همچنان از نوه‌ها و دیگر اعضای خانواده‌اش در ایالات متحده جدا افتاده است. ما از دولت ایران می‌خواهیم که به باقر نمازی اجازه دهد به خانه بازگردد و پسر او سیامک و دیگر شهروندان ایالات متحده، یعنی عماد شرقی و مراد طاهباز را – که شهروند بریتانیا نیز هست – آزاد کند. بازداشت ناحق شهروندان ایالات متحده توسط ایران با هدف استفاده از آنها به عنوان اهرم سیاسی شرم‌آور است. اولویت ما بازگرداندن همه شهروندان به خانه، به صورت ایمن و در اسرع وقت، و حل و فصل موارد مربوط به شهروندان آمریکایی ناپدید شده و ربوده شده، از جمله باب لوینسون، است.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/sixth-anniversary-of-irans-wrongful-detention-of-baquer-namazi/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future