An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
۲۱ مه ۲۰۲۳

ما از دستور دولت اسرائیل که به شهروندانش اجازه می‌دهد در قرارگاه حومش، واقع در شمال کرانه باختری، حضور دائمی داشته باشند، به شدت نگران هستیم. مطابق قوانین اسرائیل این مکان به طور غیرقانونی در زمین‌های خصوصی فلسطینی ساخته شده است. این دستور هم با تعهدات کتبی شارون، نخست وزیر سابق، به دولت بوش در سال ۲۰۰۴ و هم با تعهدات دولت کنونی اسرائیل به دولت بایدن، همخوانی ندارد. پیشروی شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری مانعی برای دستیابی به راه‌حل دوکشوری است.

ما همچنین از بابت بازدید تحریک‌آمیز امروز از «کوه معبد/حرم الشریف» در اورشلیم و لفاظی‌های تحریک‌آمیز همراه آن نگران هستیم. این فضای مقدس نباید برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد و ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم حرمت آن را حفظ کنند. به طور گسترده‌تر، ما بر موضع دیرینه ایالات متحده در پشتیبانی از حفظ وضعیت موجود تاریخی در اماکن مقدس اورشلیم تاکید می‌کنیم و نقش ویژه اردن را، به عنوان متولی اماکن مقدس مسلمانان در اورشلیم، یادآور می‌شویم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/settlements-in-the-west-bank/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future