An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۲۲ دسامبر ۲۰۲۱

ایالات متحده به شکلی خستگی‌ناپذیر با جامعه بین‌المللی همکاری می‌کند تا اطمینان یابد که کمک‌های بشردوستانه و دیگر پشتیبانی‌های ضروری برای مردم افغانستان و به منظور حمایت از نیازمندان، ارسال می‌شود. ایالات متحده طی سال مالی ۲۰۲۱ نزدیک به ۴۷۴ میلیون دلار کمک بشردوستانه را در افغانستان و برای پناهجویان افغانستانی در منطقه ارائه کرد. این کمک‌ها ایالات متحده را به بزرگترین اهداکننده کمک‌های بشردوستانه تبدیل کرده است. ما به تلاش‌های پشتیبانی شرکای‌مان ادامه خواهیم داد تا کمک‌ها را افزایش دهیم و در این لحظه نیاز کمک‌های ضروری را ارائه دهیم.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (اوفک) در همین راستا امروز برای تسهیل جریان مستمر کمک‌های و پشتیبانی‌های حیاتی برای مردم افغانستان سه مجوز کلی را صادر کرد. این مجوزها، مجوزهای موجود برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و دیگر فعالیت‌هایی را که از نیازهای انسانی اولیه پشتیبانی می‌کنند و حمایت‌های گسترده‌تری را مطابق قطعنامه ۲۶۱۵ (۲۰۲۱) که امروز توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد، به مردم افغانستان ارائه می‌دهند، وسعت می‌بخشد. این قطعنامه که توسط ایالات متحده تهیه شده و به اتفاق آرا به تصویب هر ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است، با هدف حصول اطمینان از رسیدن کمک‌های فوری مورد نیاز به مردم افغانستان، بخشی از تحریم‌های ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد را برمی‌دارد. این قطعنامه همچنین از هماهنگ‌کننده امدادهای اضطراری سازمان ملل متحد می‌خواهد که اطمینان حاصل کند این کمک‌ها به دریافت‌کنندگان ذینفع مورد نظر می‌رسد و مسیر آن به سوی طالبان منحرف نمی‌شوند. تحریم‌های سازمان ملل متحد ابزار مهمی برای واکنش به تهدیدها و موارد نقض حقوق بشر است، اما ما باید مطمئن شویم که این تحریم‌ها مانع از ارائه کمک‌های به شدت مورد نیاز به مردم افغانستان نمی‌شود.

در حالی که تحریم‌های ایالات متحده علیه طالبان همچنان پابرجا است، اوفک مجوزهای گسترده‌ای را ارائه کرده است که به سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های بین‌المللی، و دولت ایالات متحده این اطمینان را می‌دهد که می‌توانند به ارائه کمک و پشتیبانی حیاتی به آسیب‌پذیرترین افغانستانی‌ها ادامه دهند. اوفک همچنین یک گزاره‌برگ را منتشر می‌کند که در آن همه مجوزها و دستورالعمل‌های مربوطه – که موجب تسهیل جریان کمک‌های بشردوستانه، حواله‌های شخصی، و حمایت‌های دیگر از مردم افغانستان می‌شود – مشخص می‌گردد.

افزون بر این، ایالات متحده یک میلیون دز دیگر از واکسن‌های کووید-۱۹ را از طریق کوواکس به مردم افغانستان ارائه می‌دهد و به این ترتیب، مجموع این دزها را به ۴.۳ میلیون دز می‌رساند. ما در کنار مردم افغانستان ایستاده‌ایم.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اقدام امروز، لطفاً به بیانیه مطبوعاتی  وزارت خزانه‌داری مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/issuance-of-additional-general-licenses-and-guidance-in-support-of-assistance-to-afghanistan/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future