An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
گزاره‌برگ
۱۴ آوریل ۲۰۲۲

این «طرح اقدام برابری» به تشریح اقدامات، معیارها، و تلاش‌های مشخص پاسخگویی برای بهبود کارایی و اثربخشی به منظور ادغام موفقیت‌آمیز فرمان اجرایی ۱۳۹۸۵ در همه جنبه‌های مأموریت ما در امور خارجی می‌پردازد.

سیاست خارجی ایالات متحده

·  اولویت قائل شدن برای تعامل با شرکای دیپلماتیک و اعضای جوامع محروم و کم‌نماینده در سراسر جهان به منظور ارزیابی و گنجاندن بهتر برابری در سیاست‌های خارجی ایالات متحده

·  ایجاد یک چارچوب راهبردی سه بخشی جدید برای پیگیری پیشرفت و همکاری با شرکای محلی به منظور کاهش موانع فراروی برابری

کمک‌های خارجی ایالات متحده

·  ایجاد ضروریات جدید گزارشگری و ابزارهای تجزیه و تحلیل برابری، با هدف همسو کردن اولویت‌ها و فعالیت‌ها با اصول فرمان اجرایی ۱۳۸۹۵ از طریق کمک‌های بین‌المللی

·  همکاری با طرف‌های ذینفع برای آگاه کردن عملیات و برنامه‌ریزی داده‌محور با هدف ادغام برابری نژادی و پشتیبانی از جوامع محروم در کمک‌های خارجی ایالات متحده

دیپلماسی عمومی و روابط عمومی
·
لحاظ کردن اصول فرمان اجرایی ۱۳۹۸۵ در برنامه‌ریزی، مبادلات، و راهبردهای ارتباطاتی دیپلماسی عمومی، و استفاده از ابزارهای جدید ارزیابی برابری با هدف پیگیری پیشرفت

·  افزایش پیام‌رسانی‌های فراگیر به منظور مبارزه با اطلاعات نادرست، که می‌تواند میان جوامع اختلاف بیاندازد و هنجارهای دموکراتیک را تضعیف کند.

خدمات کنسولی

·  به‌روز‌رسانی تفسیر و کاربرد قانون مهاجرت و ملیت با هدف بازتاب دادن پیشرفت‌های حاصله در زمینه‌های فناوری کمک باروری

·  ارائه فراورده‌های مرتبط با شهروندی ایالات متحده، از جمله گذرنامه، با نشانگرهای جنسیتی فراگیر

تدارکات، قراردادها، و کمک‌های مالی

·  مستلزم بررسی تحت فرآیندهای کنونی قراردادهای فدرال به منظور ایجاد دسترسی منصفانه‌‌تر برای شرکای تجاری کوچک و محروم

· گسترش پایه تامین صنعتی بر اساس اصول فرمان اجرایی ۱۳۹۸۵ و تبدیل آن به سازمانی برای مشارکت‌های قراردادی آژانس و بازار فدرال، و نیز ایجاد یک روش جدید مبتنی بر داده‌ها با به کارگیری تحقیقات بازار، کارت امتیاز کسب‌و‌کار داخلی، و رایزنی با طرف‌های ذینفع


برای کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است به www.state.gov/equity مراجعه کنید.

برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-department-of-states-equity-action-plan/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future