An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا
۱۲ دسامبر ۲۰۲۲

امروز روز مهمی برای عدالت است. پس از یک تلاش دیپلماتیک فشرده، ابوعقیله محمد مسعود خیرالمریمی در بازداشت ایالات متحده است تا به اتهام نقش داشتن در بمب‌گذاری در پرواز شماره ۱۰۳ «پان آمریکن» محاکمه شود. این بمب‌گذاری به کشته شدن ۲۷۰ نفر در ۳۴ سال پیش در روز ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸ منجر شد. قربانیان از ۲۱ کشور و شامل ۳۵ دانشجوی دانشگاه سیراکیوز که برای گذراندن تعطیلات با خانواده‌شان به خانه بازگشته بودند، دو مامور امنیتی دیپلماتیک از وزارت امور خارجه، یک افسر سازمان سیا، و ۱۱ نفر از ساکنان لاکربی اسکاتلند بودند.

ما می‌خواهیم از همه کسانی که در حصول اطمینان از بابت اجرا شدن عدالت در مورد مسعود در ایالات متحده نقش داشته‌اند، تشکر کنیم. پیگرد قانونی مسعود نتیجه سال‌ها همکاری مقامات آمریکایی و اسکاتلندی و تلاش‌های چندین ساله مقامات لیبی است. من می‌خواهم به‌ویژه از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر وزارت دادگستری ایالات متحده برای پیگرد و محاکمه مسعود سپاسگزاری کنم.

ایالات متحده هرگز و هرگز از عدالت‌خواهی به نمایندگی از مردم آمریکا دست برنداشته است. اولویت نخست من ایمنی و امنیت شهروندان‌مان در خارج از کشور است و ما، به همراه شرکای‌مان در پیگرد کسانی که به دنبال آسیب رساندن به ما هستند، هوشیار و متمرکز خواهیم بود.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/alleged-pan-am-flight-103-bombmaker-in-u-s-custody/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future