An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه آمریکا
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۱۱ فوریه ۲۰۲۲

مردم افغانستان با چالش‌های عظیمی مانند بحران اقتصادی ناشی از چندین دهه وابستگی به کمک‌های بین‌المللی، خشکسالی شدید، کووید-۱۹، و فساد فراگیر روبه‌رو هستند. رئیس جمهوری بایدن امروز در واکنش به این بحران انسانی و اقتصادی رو به وخامت یک فرمان اجرایی را به عنوان بخشی از تلاش برای تخصیص ۳.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم افغانستان، امضا کرد.

ما همچنین می دانیم که قربانیان تروریسم، از جمله قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، شکایت‌هایی را علیه طالبان مطرح کرده‌اند و در حال پیگیری دارایی‌های باقی‌مانده بانک مرکزی در دادگاه فدرال هستند. این دولت با درک رنج ماندگاری که توسط تروریست‌ها – از جمله آنها که قبل از حملات ۱۱ سپتامبر از افغانستان فعالیت می‌کردند – بر این قربانیان و خانواده‌های‌شان تحمیل شده است، به پشتیبانی از آنها ادامه خواهد داد. این قربانیان و خانواده‌های‌شان باید از فرصت کاملی برای بیان استدلال‌های خود در دادگاه برخوردار باشند.

چالش‌های اقتصادی افغانستان زمانی تشدید شد که طالبان تصمیم گرفتند کشور را به زور، و نه از طریق مذاکره،‌ تصرف کنند. اما پیوندهای آمریکا با مردم افغانستان، که طی دو دهه کار در کنار همدیگر به وجود آمده، استوار و پایدار است.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/executive-order-to-preserve-certain-afghanistan-central-bank-assets-for-the-benefit-of-the-people-of-afghanistan/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future