An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا
دفتر سخنگوی وزارت خارجه
بیانیه وزیر خارجه آنتونی جی بلینکن
۲۴ فوریه ۲۰۲۱

ایالات متحده آمریکا متعهد به دنیایی است که در آن از حقوق بشر محافظت شود، مدافعان حقوق بشر گرامی داشته شوند و افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند پاسخگو باشند. ترویج حقوق بشر چیزی نیست که ما به تنهایی بتوانیم انجام دهیم، بلکه با همکاری با متحدان و شرکای ما در سراسر جهان به بهترین نحو عملی می‌شود. رییس جمهور بایدن متعهد به سیاست خارجی‌ای‌ است که ارزش‌های دموکراتیک ما را به رهبری دیپلماتیک ما پیوند میدهد و دفاع از دموکراسی و محافظت از حقوق بشر در مرکز آن قرار دارد.

امروز، دولت با اعلام قصد آمریکا برای کسب یکی از کرسی‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژانویه ۲۰۲۲ گام مهمی در این راستا برداشته است. ایالات متحده از دیرباز مدافع حقوق بشر بوده و ما در صورت انتخاب برای عضویت در شورای حقوق بشر از این فرصت استفاده می‌کنیم تا صدایی پیشرو در شورا برای اعتلاء اصل احترام به حقوق بشر باشیم.

شورای حقوق بشر یک محفل مهم چندجانبه است که پایبند به پیشبرد مساعی در جهت پیشبرد حقوق بشری بین المللی گردیده و نقشی بسیار مهم در گسترش اصل پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر ایفا نموده است. از تحقیقات در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در سوریه و کره شمالی گرفته تا پیشبرد حقوق بشر برای زنان و دگرباشان جنسی و دیگر اقلیت‌ها، و مبارزه با نژاد پرستی و اذیت و آزار انسان‌ها به دلیل مذاهب آنها، شورای حقوق بشر باید در همه زمینه‌ها از کسانی که در برابر بی‌عدالتی و استبداد مبارزه می‌کنند پشتیبانی نماید.

ما به چالش‌های موجود در شورا نیز اذعان داریم؛ از جمله جهت گیری غیرقابل ‌قبول علیه اسرائیل و قوانین عضویتی شورا که به موجب آنها، کشورهایی که پیشینه مذمومی در زمینه حقوق بشر دارند اجازه می‌یابند بر کرسی‌ای تکیه بزنند که استحقاق آن را ندارند. با این حال، ایجاد بهبود در شورا و پیشبرد اهداف کلیدی آن، به بهترین نحو از موضع عضویت در شورا انجام‌پذیر است.

ما به دنبال بازگشت به شورای حقوق بشر هستیم تا برای حصول اطمینان از برآورده شدن اهداف این نهاد مهم، شانه به شانه در کنار متحدان و شرکای خود بایستیم. عزم ما بر این است که گوش فرا دهیم، بیاموزیم و برای ساختن دنیایی که در آن حقوق بشر برای همگان و در همه جا رعایت گردد، تلاش کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/putting-human-rights-at-the-center-of-u-s-foreign-policy/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future