An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، ‌وزیر امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
۱۲ اکتبر ۲۰۲۲

رای قابل توجه امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یادآور نیرومند این موضوع است که اکثریت چشمگیر کشورها در دفاع از منشور ملل متحد و در مخالفت قاطع با جنگ جاری روسیه علیه اوکراین و مردمش، کنار اوکراین ایستاده‌اند.

تمامیت ارضی از ارکان اساسی سازمان ملل متحد است و اقدام روسیه در تحقیر خشونت‌آمیز مرزها و حاکمیت ملی اوکراین قابل قبول نیست و نخواهد بود. کشورهایی که گرد هم آمده بودند با پذیرش این قطعنامه تصریح کردند: آنها تلاش هیچ‌یک از کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای تصرف قلمرو به زور را برنمی‌تابند. این رای روسیه را به دلیل تجاوزهایش به اوکراین به شدت نکوهش می‌کند.

ایالات متحده مفتخر است که به این قطعنامه رای مثبت داده است. همان‌گونه که بارها گفته‌ایم، ما از اصول منشور ملل متحد دفاع خواهیم کرد و هرگز همه‌پرسی ساختگی یا تلاش‌های روسیه برای الحاق بخش‌هایی شاز اوکراین را به رسمیت نخواهیم شناخت.

نظر به این که امروز کشورهای بسیار اندکی به نفع روسیه رای دادند، روشن است که اتحاد بین‌المللی در مورد این موضوع قطعی است و پشتیبانی از اوکراین در سازمان ملل متحد و فراتر از آن تزلزل‌ناپذیر است. ایالات متحده به همکاری با شرکایش در سرتاسر جهان برای پشتیبانی از مردم اوکراین در دفاع از ملت خود در برابر تجاوزگری روسیه ادامه خواهد داد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/un-general-assembly-resolution-condemning-russias-attempted-annexation-of-ukraines-territory/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future