An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه
۱ اکتبر ۲۰۲۲

ما از این که امروز از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد مطلع شدیم که ایران ممنوعیت مسافرت باقر نمازی را لغو کرده است، بسیار خوشحال شدیم. نمازی یک شهروند آمریکایی ۸۵ ساله است که به ناحق در ایران بازداشت شده و از زمان آزادی‌اش از بازداشت، اجازه خروج از ایران را، از جمله به منظور مداوای فوری، نداشته است. همچنین از این بابت که به سیامک نمازی، پسرش [پسر باقر] که او نیز به ناحق بازداشت شده، مرخصی بشردوستانه دریافت کرده است تا در کنار پدرش باشد، بسیار خرسندیم.

ما از متحدان و شرکای ایالات متحده – از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد، سوئیس، قطر، امارات متحده عربی، عمان، و بریتانیا – که به طور خستگی‌ناپذیر برای کمک به نمازی‌ها تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم.

تلاش‌های ما به پایان نرسیده است. ما نسبت به آزادی همه آمریکایی‌هایی که به ناحق در ایران و مکان‌های دیگر بازداشت شده‌اند، متعهد و مصمم هستیم. آنها باید هر چه زودتر نزد عزیزانشان برگردند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/irans-lifting-of-travel-ban-on-baquer-namazi-and-granting-of-humanitarian-furlough-to-siamak-namazi/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future