An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۴ نوامبر ۲۰۲۱

زمانی که وزارت امور خارجه اوایل سال جاری «گزارش‌های کشوری ۲۰۲۰ درباره رفتارهای حقوق بشری» را منتشر کرد، من از قصدمان برای بازگرداندن بخش مربوط به تولید مثل خبر دادم؛ چرا که حقوق زنان، حقوق بشر است. ما امروز گزارش‌های کشوری به‌روز‌شده را به همراه اطلاعات مربوط به طیف وسیعی از مسائل مرتبط با بهداشت و حقوق جنسی و تولید مثل منتشر می‌کنیم. اکنون در هر یک از گزارش‌های کشوری ۲۰۲۰ – که در این‌جا موجود است: https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/ – متممی وجود دارد که حاوی اطلاعاتی درباره مسائل مهمی مانند مرگ‌ومیر مادران، سیاست‌های دولتی دارای تاثیر منفی بر ابزارهای پیشگیری از بارداری، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی [ارائه شده توسط افراد] ماهر در دوران آبستنی و زایمان، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی اضطراری، و تبعیض علیه زنان در زمینه دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی جنسی و تولیدمثل، از جمله برای نجات یافتگان خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، است.

«گزارش‌های کشوری سالانه درباره رفتارهای حقوق بشری» حاوی شرح مبتنی بر حقایق از وضعیت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین توسط دولت‌ها در نزدیک به ۲۰۰ کشور و منطقه است. برقراری دوباره پوشش موارد فوق، که قبلا در این گزارش لحاظ می‌شد، یکی از راه‌هایی است که ایالات متحده از طریق آن از توانمندسازی زنان و دختران و پیشبرد برابری جنسیتی، از جمله ارتقاء بهداشت و حقوق جنسیتی و تولیدمثل آنها، پشتیبانی می‌کند. وزارت خارجه در آینده نیز به لحاظ کردن این مسائل در گزارش‌ها ادامه خواهد داد.

همان‌گونه که ماه گذشته در «راهبرد ملی کاخ سفید برای عدالت و برابری جنسیتی» رونمایی شد، این طرح با تعهد گسترده‌تر دولت نسبت به حقوق و کرامت زنان و دختران، با در نظر گرفتن تمام گوناگونی‌های‌شان، همسو است. «راهبرد ملی کاخ سفید برای عدالت و برابری جنسیتی» نخستین راهبرد دولت ایالات متحده است که بر اهمیت برابری جنسیتی در پیشبرد رفاه و امنیت جمعی ما تأکید می‌کند.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/2020-country-reports-on-human-rights-practices-addenda-on-reproductive-rights/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future