An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
بیانیه مطبوعاتی
۴ اوت ۲۰۲۲

امروز مجرم شناخته شدن و صدور حکم ۹ سال زندان برای بریتنی گراینر، شهروند ایالات متحده، توسط دادگاهی در روسیه بی‌عدالتی را که با بازداشت غیرقانونی او روی داده است، دوچندان کرد. این اقدام مؤید نگرانی‌های بسیار جدی ما در مورد نظام حقوقی روسیه و استفاده دولت روسیه از بازداشت‌های غیرقانونی برای پیشبرد برنامه‌های خود، از طریق استفاده از افراد به عنوان مهره‌های سیاسی، است.

هیچ چیزی در تصمیم امروز نمی‌تواند باور ما مبنی بر نادرست بودن بازداشت بریتنی گراینر را تغییر دهد و ما به تلاش برای به خانه بازگرداندن بریتنی و پل ویلن، دیگر شهروند آمریکایی به ناحق بازداشت شده، ادامه خواهیم داد. این اولویت قطعی من و این وزارتخانه است.

ما همچنین به اعمال فشار برای رفتار عادلانه و شفاف با همه شهروندان آمریکایی بازداشت‌شده در روسیه ادامه خواهیم داد.

روسیه و هر کشوری که به بازداشت غیرقانونی دست می‌زند، برای ایمنی همه افرادی که در خارج از کشور سفر، کار، و زندگی می‌کنند تهدید محسوب می‌شود. ایالات متحده همه جا با این رویه مخالف است.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/conviction-and-sentencing-of-u-s-citizen-brittney-griner-in-russia/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future