An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده  
دفتر سخنگو 
بیانیه متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده 
۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ 

ایالات متحده حمله خشونت‌آمیز نیروهای حکومت ایران در ۲۹ اکتبر و بازداشت ناعادلانه چند مدافع حقوق بشر در مراسم خاک‌سپاری آرمیتا گراوند ۱۶ ساله راکه بنا بر گزارشها پس از آن که در متروی تهران به دلیل بیحجابی مورد تعرض قرار گرفت، جانش را از دست داد – محکوم می‌کند. 

نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشر، و همچنین چند کنشگر مسالمت‌جوی دیگر، از جمله بازداشت‌شدگان در مراسم خاک‌سپاری آرمیتا گراوند بودند. ایالات متحده خواستار آن است که خانم ستوده و دیگرانی که به ناحق توسط رژیم بازداشت شدهاند، بی‌درنگ و بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند. 

ما بار دیگر رفتار هولناک رژیم ایران با مردم خود، از جمله کارزار خشونت علیه زنان و دختران ایران، را محکوم میکنیم. ایالات متحده به پشتیبانی از مردم دلیر ایران و همکاری با جامعه بینالمللی ادامه خواهد داد تا رژیم را در قبال نقض حقوق بشر در داخل و خارج از کشور پاسخگو کند.


مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/condemning-the-detention-of-iranian-human-rights-defenders/  

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future