An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۲۵ مارس ۲۰۲۲

ما حملات تروریستی این هفته حوثی‌ها به عربستان سعودی، از جمله حمله امروز به تأسیسات آرامکو در جده را، که آشکارا یک زیرساخت غیرنظامی است، به شدت محکوم می‌کنیم.

در زمانی که طرف‌ها باید بر تنش‌زدایی و ارائه کمک‌های ضروری نجات‌بخش به مردم یمن در آستانه ماه مبارک رمضان متمرکز باشند، حوثی‌ها به رفتارهای ویرانگر و حملات تروریستی گستاخانه خود علیه زیرساخت‌های غیرنظامی ادامه می‌دهند.

ما به همکاری با شرکای سعودی‌مان برای تقویت توانایی‌های دفاعی آنها ادامه خواهیم داد، و در همین حال به دنبال پیشبرد پایانی پایدار برای جنگ، بهبود زندگی، و ایجاد فضایی برای یمنی‌ها برای تصمیم‌گیری جمعی درباره آینده‌شان هستیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/condemnation-of-houthi-terrorist-attacks-on-saudi-arabia/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future