An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۱ اوت ۲۰۲۲

رئیس‌جمهوری بایدن سال گذشته به مردم آمریکا تعهد داد که پس از خروج نیروهای آمریکایی، ایالات متحده به محافظت از کشورمان و اقدام علیه تهدیدهای تروریستی نشأت گرفته از افغانستان ادامه خواهد داد. رئیس‌جمهوری تصریح کرد که ما در پاسداری از میهن تردید نخواهیم کرد. ما با اجرای عملیاتی که عدالت را در مورد ایمن الظوهری، رهبر القاعده، اجرا کرد، به این تعهد عمل کرده‌ایم و در برابر همه تهدیدهای آینده همین کار را خواهیم کرد. این که ما قادر بوده‌ایم در این مورد این کار را انجام دهیم – و در آینده نیز در موقعیت تکرار آن قرار بگیریم – نتیجه مهارت و حرفه‌ای بودن همکاران ما در جامعه اطلاعاتی و ضدتروریسم است. من و رئیس‌جمهوری عمیقاً سپاسگزار آنها هستیم.

طالبان با میزبانی و پناه دادن به رهبر القاعده در کابل، آشکارا توافق دوحه و تضمین‌های مکرری را که به جهان داده بودند و گفته بودند که اجازه نخواهند داد تروریست‌ها خاک افغانستان را برای تهدید امنیت کشورهای دیگر به کار برند، نقض کردند. آنها همچنین به مردم افغانستان و نیز تمایلی که خودشان نسبت به شناسایی شدن از سوی جامعه جهانی و عادی شدن روابط‌شان با آنها نشان داده بودند، خیانت کردند. ما، در برابر عدم تمایل یا ناتوانی طالبان در پایبندی به تعهدات‌شان، با تکیه بر کمک‌های بشردوستانه نیرومند به پشتیبانی از مردم افغانستان و حفاظت از حقوق انسانی آنها، به ویژه حقوق زنان و دختران، ادامه خواهیم داد.

پس از مرگ الظواهری، جهان مکانی امن‌تر است و ایالات متحده به اقدام قاطعانه علیه کسانی که کشور، مردم، یا هم‌پیمانان و شرکای ما را تهدید می‌کنند، ادامه خواهد داد.


برای مشاهده محتوای اصلی:https://www.state.gov/the-death-of-ayman-al-zawahiri /

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future