An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
۱۱ آوریل ۲۰۲۳

من امروز متیو میلر را به عنوان سخنگوی بعدی وزارت امور خارجه منصوب می‌کنم. من از خردمندی مت، تجربه او در دولت، و درک عمیقش از سیاست خارجی زمانی که برای نامزدی من برگزیده شد، بسیار بهره‌مند شدم. مت یک بار دیگر در نخستین ماه‌های تهاجم بیش از پیش روسیه به اوکراین، زمانی که مرخصی گرفت تا به شورای امنیت ملی بپیوندد و به عنوان بخشی از پشتیبانی ما از حاکمیت ملی و دفاع اوکراین، هدایت ارتباطات و تماس‌های کل دولت ما را بر عهده بگیرد، وارد میدان شد. مت، که پیشتر به عنوان مدیر دفتر امور عمومی و سخنگوی اریک هولدر، دادستان کل، در وزارت دادگستری خدمت کرده است، با بررسی و برقراری ارتباط در زمینه چالش‌های پیچیده و جهانی – مانند چالش‌هایی که ما امروز با آنها رو‌به‌رو هستیم – بیگانه نیست.

من همچنین می‌خواهم از ودانت پاتل – نه تنها به این دلیل که به‌عنوان جانشین سخنگو ایفای نقش کرد، بلکه از بابت ادامه کارش به عنوان قائم مقام سخنگو – سپاسگزاری کنم.

مت، همراه با ودانت و دیگر اعضای دفتر سخنگو، تداوم‌بخش تعهد این وزارتخانه در زمینه دسترسی و شفافیت خواهند بود. من از مت که بار دیگر موافقت خود را برای خدمت به کشورش اعلام کرد، سپاسگزارم و مشتاقانه چشم‌به‌راه بهره‌مند شدن دوباره از رایزنی و تخصص او هستم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/announcing-matthew-miller-as-state-department-spokesperson/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future