An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۴ نوامبر ۲۰۲۱

هنوز هیچ کشوری به برابری جنسیتی دست نیافته است. اما ایالات متحده به‌تازگی با راه‌اندازی نخستین راهبرد ملی انصاف و برابری جنسیتی (راهبرد جنسیتی) برای پر کردن این شکاف، گام‌هایی تاریخی برداشته است. راهبرد جنسیتی بر تعهد دولت ایالات متحده به پیشبرد حقوق و فرصت‌های زنان، دختران، و همه انواع مختلف دگرباشان، چه در ایالات متحده و چه در سراسر جهان، تأکید دارد، و این باور دیرینه ما را مبنی بر این که انصاف و برابری جنسیتی ضرورت‌های اخلاقی و راهبردی هستند، تقویت می‌کند.

در حالی که ما در حال بازسازی بهتر پس از همه‌گیری کووید-19 و مقابله با برخی از مهم‌ترین چالش‌های جهان، از جمله بحران آب‌وهوایی، اختلالات اقتصادی، عقب‌نشینی در عرصه دموکراسی، نقض حقوق بشر، و درگیری‌ها و دیگر موارد اضطراری انسانی هستیم،‌ انصاف و برابری جنسیتی ضروری است. ما می‌دانیم که دولت‌های فراگیرتر، برای مقابله با این چالش‌های جهانی مجهزتر هستند. با راه‌اندازی راهبرد جنسیتی، ایالات متحده همچنین تعهد خود را برای توانا کردن ظرفیت‌های کامل همه افراد، بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، قومیت، گرایش جنسی، هویت یا ابراز جنسیتی، ناتوانی، و وضعیت اجتماعی-اقتصادی آنها، تأیید می‌کند.

راهبرد جنسیتی یک رویکرد فراگیر «کل دولت» را ارائه می‌کند و از هریک از سازمان‌های دولت فدرال می‌خواهد که طرح‌‌های اجرایی مشخصی را تدوین کنند. وزارت امور خارجه ایالات متحده نسبت به پیشبرد این دستور کار در سراسر جهان با همکاری زنان، دختران، دگرباشان، و متحدان مرد، و نیز دولت‌های شریک، جامعه مدنی، و بخش خصوصی متعهد است. با پیشبرد حقوق زنان، دختران، و همه انواع مختلف دگرباشان، ما رفاه، سلامت، ایمنی، و امنیت جمعی ملت‌‌‌مان و جهان را پیش خواهیم برد.

پیوند مربوط به راهبرد ملی انصاف و برابری جنسیتی: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/National-Strategy-on-Gender-Equity-and-Equality.pdf


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/the-first-national-strategy-on-gender-equity-and-equality/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future