An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۲۶ مارس ۲۰۲۱

آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، به همراه سوفی ویلمز، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک، در روز ۳۰ مارس به طور مشترک میزبان یک نشست مجازی وزیران خارجه «گروه کوچک ائتلاف جهانی برای شکست داعش» به منظور بررسی تلاش‌های مستمر در این کارزار برای دست یافتن به شکست پایدار داعش خواهند بود.

این وزیران درباره راه‌های اعمال فشار پایدار بر بقایای داعش در عراق و سوریه و مقابله با شبکه‌های داعش در نقاط دیگر، از جمله در آفریقا، گفت‌وگو خواهند کرد. آنها همچنین اولویت‌های خطوط تلاش ائتلاف در رابطه با موضوعات تثبیت، جنگجویان تروریست خارجی، تأمین مالی ضد داعش، و تلاش‌های مقابله با پیام‌رسانی را ارزیابی خواهند کرد.

این ائتلاف جهانی ۸۳ عضوی که ایالات متحده یکی از اعضای اصلی آن است، در تعهد خود نسبت به شکست پایدار و جهانی داعش استوار خواهد ماند.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/ministerial-meeting-of-the-global-coalition-to-defeat-isiss-small-group/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future