An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه
۲۱ اوت ۲۰۲۲

نه سال پیش، در بامداد ۲۱ اوت ۲۰۱۳، رژیم اسد غیرنظامیان سوری را در منطقه غوطه دمشق با گاز اعصاب سارین مورد حمله قرار داد و بیش از ۱۴۰۰ تن را، که بسیاری از آنها کودک بودند، کشت. ما امروز این رویداد غم‌انگیز را با وحشتی مستمر به یاد می‌آوریم و بار دیگر تعهدمان را نسبت به پاسخگو کردن عاملان آن رویداد، تکرار می‌کنیم.

ایالات متحده یاد قربانیان و بازماندگان حمله غوطه و بسیاری از حملات شیمیایی دیگر را که بنا بر ارزیابی‌های ما توسط رژیم اسد انجام شده است، گرامی می‌دارد و به آنها ادای احترام می‌‌کند. ما با شدیدترین لحن ممکن هرگونه به‌کار‌گیری جنگ‌افزارهای شیمیایی را در هر مکان، توسط هرکس، و تحت هر شرایط که باشد، محکوم می‌کنیم. برای کسانی که از جنگ‌افزارهای شیمیایی استفاده می‌کنند هیچ‌گونه مصونیتی وجود ندارد. ایالات متحده برای افزایش پاسخگو کردن عاملان چنین حملاتی، همه ابزارهای موجود را به کار می‌بندد.

ایالات متحده از رژیم اسد می خواهد که مطابق تعهدات بین‌المللی خود، برنامه جنگ‌افزارهای شیمیایی‌اش را به طور کامل اظهار و نابود کند و به تیم ارزیابی «سازمان اعلامیه منع جنگ‌افزارهای شیمیایی» اجازه دسترسی به سوریه را بدهد تا آن تیم تایید کند که سوریه تمام موارد نگران‌کننده باقی‌مانده در مورد برنامه جنگ‌افزارهای شیمیایی رژیم را برطرف کرده است.

ایالات متحده از تلاش‌های بین‌المللی و تلاش‌های تحت رهبری سوریه برای دادخواهی جنایات بی‌شماری که علیه مردم سوریه انجام شده است – جنایاتی که برخی از آنها در حد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود – پشتیبانی می‌کند. ما همچنین بر پشتیبانی خود از اجرای یک راه‌حل سیاسی فراگیر برای درگیری سوریه، مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تاکید می‌کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/ninth-anniversary-of-the-ghouta-syria-chemical-weapons-attack/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future