An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، امور خارجه ایالات متحده
۲۸ مه ۲۰۲۲

ایالات متحده کماکان نسبت به سفر میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، و تیم او به جمهوری خلق چین (پی‌آر‌سی) و تلاش‌های جمهوری خلق چین برای محدود کردن و دستکاری در سفر آنها، نگران است. ما در حالی که همچنان نگرانی‌‌مان در مورد نقض حقوق بشر توسط چین را به طور مستقیم با پکن مطرح و از دیگران که این کار را انجام می‌دهند پشتیبانی می‌کنیم، نگران آن هستیم که شرایط تحمیل‌شده در این دیدار توسط مقامات پکن امکان ارزیابی کامل و مستقل از فضای حقوق بشری در جمهوری خلق چین را – از جمله در شین‌جیانگ، جایی که نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در آن جریان دارد – فراهم نکند.

گزارش‌هایی مبنی بر این‌که به ساکنان شین‌جیانگ هشدار داده شده بود درباره شرایط منطقه شکایتی نکنند یا آشکارا به بیان آن نپردازند، و این که هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره محل نگهداری صدها اویغور ناپدید‌شده و شرایط بیش از یک میلیون نفر در بازداشت‌گاه‌ها ارائه نشده، مایه نگرانی بیشتر ما است. باید به کمیسر عالی اجازه داشته می‌شد که با اعضای خانواده‌های اویغور و سایر جوامع اقلیت قومی در شین‌جیانگ که در بازداشتگاه نیستند اما از سفر به خارج از منطقه منع شده‌اند، به طور خصوصی ملاقات کند. ما همچنین یادآور می‌شویم که کمیسر عالی اجازه نداشته است به افرادی که بخشی از برنامه انتقال نیروی کار شین‌‌جیانگ بودند و به استان‌های دیگر در سراسر چین فرستاده شده‌اند، دسترسی پیدا کند.

با توجه به گزارش‌های جدیدی که شواهد بیشتری را از بازداشت‌های خودسرانه شماری از مجموع بیش از یک میلیون فرد بازداشت شده در شین‌‌جیانگ ارائه می‌دهد، ایالات متحده نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری خلق چین عمیقاً نگران است. بازماندگان و اعضای خانواده زندانیان رفتارهای ظالمانه – از جمله شکنجه، عقیم‌سازی اجباری، کار اجباری تحت حمایت حکومت، خشونت جنسی، و جدایی اجباری کودکان از والدین‌شان – را توصیف کرده‌اند؛ رفتارهایی که وجدان انسان را به درد می‌آورد. ما همچنین از جمهوری خلق چین می‌خواهیم به حقوق بشر تبتی‌ها، ساکنان هنگ‌کنگ، و همه کسانی که خواستار استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین‌شان هستند، احترام بگذارد. ما بار دیگر از جمهوری خلق چین می‌خواهیم که فوراً به جنایات خود در شین‌‌جیانگ پایان دهد، افرادی را که به ناحق بازداشت شده‌اند آزاد کند، وضعیت ناپدیدشدگان را روشن کند، و به بازرسان مستقل اجازه دهد بدون مانع به شین‌‌جیانگ، تبت، و سراسر چین دسترسی داشته باشند.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/concerns-with-un-high-commissioner-for-human-rights-visit-to-the-peoples-republic-of-china/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future